Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen = samen werken aan een duurzame samenleving

 

Duurzaamheid en duurzaam ondernemen gaat in de kern over het organiseren van wat maatschappelijk gezien van waarde is, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het hier en nu maar ook met toekomstige generaties. Zodat ieder die nu leeft een goed bestaan kan hebben, zonder dat de bronnen voor de toekomst worden uitgeput. Ondernemingen en (niet-gouvernementele) organisaties zijn veel gebruikte instituties die voor een belangrijk deel onze samenleving vormgeven. Het verleden wijst uit dat ondernemingen en organisaties het vizier in de regel gericht hebben op de creatie van waarde voor de korte termijn, waarbij alleen het financiële resultaat van belang is. Deze logica leidt tot verspilling, schaarste, uitputting en zelfs verwoesting van toegankelijke middelenbronnen. Hierdoor staat de toekomst van onze samenleving op het spel. Voor een transitie naar duurzamere organisaties, die de samenleving continu dienen, is een fundamentele verandering in denken en organiseren noodzakelijk.

Rechtvaardige en circulaire economie

De balans tussen economie, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling vraagt om scherpe politieke keuzes voor duurzame landbouw, milieuvriendelijke mobiliteit en duurzame energieproductie. Het vraagt van ons allemaal om kritisch naar onze consumptiepatronen te kijken. Een culturele en maatschappelijke verandering is nodig om de wereld leefbaar te houden voor volgende generaties. Als wij doorgaan alsof er niets aan de hand is, kan de temperatuur op aarde zes graden stijgen en verliezen wij de controle op het klimaat. Dit mag niet gebeuren. Wij moeten dus zo snel mogelijk stoppen met kolen verbranden en olie stoken en overschakelen op duurzame vormen van energie, zoals zonne-energie en windenergie. Door te investeren in een groene economie kunnen wij de klimaatcrisis aanpakken, duurzame economische groei scheppen en nieuwe werkgelegenheid creëren.

Ondernemingen en instellingen die open staan voor een gezamenlijke energietransitie kunnen zowel economische als maatschappelijke winst behalen als ze serieus werk maken van energiebesparing. Door de gehele bedrijfsvoering hierbij te betrekken ontstaan naast reductie van energieverbruik en CO2-uitstoot ook vaak verbeteringen ten aanzien van grondstofverbruik, doorlooptijden en afvalstromen. Zie ook de pagina 'Milieu & Energie'.

Daarnaast dienen we snel te investeren en werk te maken van een circulaire economie. Dit wordt gezien als een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur worden vernietigd.

Het circulaire systeem kent twee kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur. En een technische kringloop, waarvoor product(onderdelen) zo zijn ontworpen en vermarkt dat deze op kwalitatief hoogwaardig niveau opnieuw gebruikt kunnen worden. Hierdoor blijft de economische waarde zoveel mogelijk behouden. Meer informatie vind je bijvoorbeeld op de website van MVO Nederland.

Circulaire economie

Natuur en landschap

Wij kunnen niet zonder groen om ons heen en natuur in de buurt. Natuur in je nabijheid heeft een bewezen positief effect op je gezondheid en het welzijn. Investeren in natuur is goed voor Nederland. Natuur heeft namelijk ook een economische waarde. Aan bezoekers van natuur en mooie landschappen wordt veel geld verdiend. In verschillende regio's leven meer mensen van de horeca dan van de landbouw. Juist in krimpgebieden, waar vaak relatief goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling zijn, is de recreatiesector een belangrijke economische troefkaart. Zie ook de pagina 'Natuurlijk landschap'.

 

Samen werken aan een duurzame samenleving

Winst is voor een bedrijf wat zuurstof is voor de mens. Als je er niet genoeg van hebt, sta je buitenspel. Maar als je denkt dat het leven om ademhalen gaat, dan heb je het echt mis. Ideaal is dan ook dat onze economie altijd in dienst staat van het milieu en van welzijn en geluk van de mens. In de praktijk betekent dit dat er vier condities zijn waaraan te allen tijde dient te worden voldaan. Een duurzame samenleving richt zich op ontwikkelingen die niet leiden tot een structurele en voortdurende toename van (1) het gebruik van grondstoffen die uit de aardkorst komen (zoals bijvoorbeeld aardolie), (2) natuurvreemde geproduceerde stoffen die door mensen in natuurlijke kringlopen worden gebracht, (3) fysieke aantasting van de ruimte voor natuurlijke kringlopen en in een duurzame samenleving (4) worden mensen niet onderworpen aan omstandigheden die hun vermogen om voor zichzelf te zorgen ondermijnen. Dit alles is noodzakelijk om voldoende levenskwaliteit voor onszelf en voor toekomstige generaties te realiseren.

In het belang van onze toekomst moet ‘onze’ Aarde weer onze eerste prioriteit worden. Let wel, de natuur is niet belangrijker dan mensen en vice versa. Het is een puur pragmatische keuze om het behoud van de Aarde (handhaven van een veerkrachtig ecologisch systeem) voorop te stellen. Zonder primaat voor de Aarde is het onmogelijk voldoende levenskwaliteit voor mensen te realiseren. De basis van duurzaamheid ligt dan ook in de verbinding van de mens met zijn of haar leefomgeving. 100% duurzaam betekent dan ook dat er geen scheiding wordt gemaakt tussen mens en natuur. Een dagelijkse dosis duurzaamheid helpt bij de verdere bewustwording. Immers, het zijn uiteindelijk de ideeën en overtuigingen van mensen die leiden tot ontwikkelingen die maatschappelijk gezien van waarde zijn.

 

Bijzondere ambitie: minder CO2 door meer bloemen

Wilde planten spelen een belangrijke rol bij het absorberen van CO2 uit de lucht (atmosfeer). Planten hebben namelijk koolstofdioxide (CO2) voor fotosynthese nodig. Belangrijke bronnen van te veel CO2 in onze lucht (broeikaseffect) zijn auto's, bedrijfswagens en vrachtwagens (zie ook 'Milieu & Energie'). Wist je dat in de gemeente ruim 16.500 auto's geregistreerd zijn? De gemiddelde oppervlakte van een auto is zo'n 8 m2. Dat is in totaal ruim 130.000 m2 auto's. Deze oppervlakte is te vergelijken met 20 voetbalvelden! De ambitie is dan ook dat voor iedere auto (m2) bloemenweides en bloemrijke bermen worden aangelegd. Meer hierover lees je op de pagina 'Duurzame bloemenweides'. Ondernemingen kunnen ook participeren door middel van de crowdfunding actie.

 

DUURZAAM BERG & DAL

Samen werken aan waardecreatie

voor een duurzame samenleving en

een veerkrachtige leefomgeving